Data:2018-01-14
Wyświetleń:483

Inteligencja jako klasa społeczna
Rafał Zieleniewski

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w realnym socjalizmie.

(Definicja klasy; grupy w kapitalizmie; grupy w socjalizmie)

Wszyscy starsi wiekiem czytelnicy z pewnością pamiętają afisze rozlepiane w połowie lat 80.: ,,Robotnicy, Chłopi, Inteligencja”. Miały one sugerować, iż nauka rozstrzygnęła o bezklasowym charakterze polskiego społeczeństwa. Czy była to prawda, czy tylko „dawka trucizny” dla ukrycia gorzkiej rzeczywistości?

Samo pojęcie inteligencji jest bardzo różnie rozumiane. Niektórzy inteligencję traktują jako klasę społeczną, inni jako warstwę pozaklasową. Próbując przeanalizować tę grupę, trzeba podać pewne pojęcia.

Najważniejszym prawem odkrytym przez Karola Marksa jest prawo wartości dodanej. Określa ono nie tylko prawidła rozwoju gospodarczego, ale także stanowi podstawę do podziału klasowego społeczeństwa. Przez w-grupę rozumiemy wielką grupę społeczną o jednakowym stopniu kontroli wartości dodatkowej. Nie interesuje nas zupełnie problem własności wartości dodatkowej (ani tym bardziej własności środków produkcji), a właśnie możliwości kontroli wartości dodatkowej.

Podzielimy w pierwszym przybliżeniu społeczeństwo na trzy W-grupy:

- na nieposiadających kontroli nad wytworzoną przez siebie wartością dodatkową;

- na posiadających kontrolę nad wytworzoną przez siebie wartością dodatkową;

- na posiadających kontrolę nad wytworzoną przez siebie i przez innych wartością dodatkową.

Niech litera W oznacza liczbę kontrolowanych jednostkowo wytworzonych wartości dodatkowych. Wtedy odpowiednio dla tych W-grup zachodzi: W = 0; W = 1; W > 1. Pierwsze dwie równości są przybliżone.

W trzeciej w grupie można wydzielić dwie podgrupy: tych, którzy posiadają uprawnienia formalne i tych, którzy posiadają uprawnienia wynikające z upoważnienia formalnych właścicieli. Dla tych ostatnich W1 = W * p, gdzie W jest wartością W dla formalnego właściciela, a p jest stopniem jego zaufania dla nieformalnie kontrolujących.

Oczywiście, w tym przypadku wartość W dla formalnego właściciela należy pomniejszyć o wartość W1. W przypadku drobnego akcjonariusza stopień zaufania, jakim obdarza zarząd spółki akcyjnej wynosi, powiedzmy, 0.4. Może on jedynie zbyć swoje akcje, ale to suma działań akcjonariuszy określa wartość spółki.

Dokonany podział jest zupełny, tzn. każdy z wytwórców wartości dodatkowej może być zakwalifikowany do jednej z w grup. Każdemu pracownikowi można, po dokonaniu obserwacji, wyznaczyć wartość W.

Ostatecznie przez klasę społeczną będziemy rozumieć wielką grupę społeczną o odrębnym sposobie wykonywania pracy wewnątrz jednej W-grupy.

Przejdziemy teraz do analizy społeczeństwa pod względem sposobu wykonywanej pracy. Krańcowo można powiedzieć, że pracownik albo wykonuje pracę fizyczną, albo wykorzystuje uzyskane wcześniej wiadomości, wykonując pracę umysłową. Oczywiście podział ten jest nieostry i nie obejmuje pracowników administracyjnych, ale jest to bez znaczenia dla dalszego toku rozumowania. W potocznym rozumieniu do inteligencji zaliczamy wszystkich pracowników umysłowych i emerytów, którzy wcześniej taką pracę wykonywali.

Tabela nr 1

Te dwa podziały - na klasy i na pracowników fizycznych oraz umysłowych są niezależne, jeśli chodzi o kryteria, lecz częstokroć nakładają się na siebie. Wprowadzone podziały ilustrują tabele o numerach 1 i 2. Tabela numer 1 dotyczy klasycznej formacji kapitalistycznej. Może zastanawiać umieszczenie w niej szeregu zawodów, o których utarło się przekonanie, że są nieprodukcyjne. Pracownicy ci wytwarzają jednak jakieś dobra, które posiadają wartość handlową i wytwarzają nadwyżki, które przeznaczają według własnego uznania. Oczywiście umieszczenie kapitalisty w kolumnie zatytułowanej „Praca fizyczna” jest uzasadnione nie przez sposób pracy kapitalisty, lecz robotników, których wartość dodatkową kontroluje.

Tabela numer 2 dotyczy formacji socjalistycznej. Przy porównaniu zawartości obu tabel uderza zniknięcie w trzecim wierszu grupy właścicieli. Formalny właściciel, społeczeństwo, mniej lub bardziej świadomie i dobrowolnie upoważniło swoich przedstawicieli do kontroli wartości dodanej. W miejsce wiersza trzeciego zamieszczono dwa wiersze stosownie do posiadanej wartości W.

Tabela nr 2

Wartości podane w pierwszej kolumnie są oczywiście przybliżone. Oceniam, że wartość W dla robotnika typowego zakładu wynosiła w połowie lat 80. około 0.1. Jest to wynik małego uspołecznienia przedsiębiorstwa państwowego, mimo uchwalenia Ustawy o Przedsiębiorstwie Państwowym i Ustawy o Samorządzie Załogi. Kanałami uspołecznienia przedsiębiorstwa był samorząd i organizacja partyjna oraz związkowa. Oczywiście, że dyrektor przedsiębiorstwa nie był samowładny. Krępowały go zarówno przepisy, jak i nieformalne układy z organem założycielskim czy terenowymi organami władzy. Oceniam, że wartość W dla dyrektora wynosiła W = z * 0.3, gdzie z jest liczbą pracowników przedsiębiorstwa.

Pozostała ponad połowa kontroli wartości dodatkowej przypadała na centralne i terenowe organy władzy.

W idealnej spółdzielni wartość w dla udziałowca wynosi 1. W praktyce udział ten był dużo mniejszy, lecz większy niż dla robotnika w przedsiębiorstwie. Jeszcze uwaga o osobach takich, jak nauczyciele czy lekarze, które pracują jednocześnie w sektorze państwowym i prowadzą prywatną działalność. W swojej świadomości stoją pomiędzy klasami, w proporcjach wyznaczonych przez proporcje dochodów z tych zajęć.

W niniejszej pracy pokazano, że inteligencja (pracująca) nie stanowi jednolitej grupy społecznej pod względem klasowym. Pracownicy umysłowi, tak w formacji kapitalistycznej jak i socjalistycznej, należą zarówno do klas najniższych, jak i najwyższych.

1985

Dyrektoriat jako klasa społeczna.

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w realnym socjalizmie.

(Nomenklatura; reprodukcja klasy; pierwszy cel dyrektoriatu; drugi cel dyrektoriatu; zarządzanie przemysłem; rozwój klasy; walka z dyrektoriatem; zmiana ustroju; Okrągły Stół)

W poprzedniej pracy podaliśmy definicję: klasa społeczna to wielka grupa społeczna o takim samym stopniu kontroli wartości dodatkowej i o odrębnym sposobie wykonywania pracy. Taka definicja nie zawiera jednak pewnych aspektów, które są oczywiste dla socjologa: klasa powinna mieć własne cele ekonomiczne i polityczne odrębne od innych klas (czasami nawet antagonistyczne), powinna też być zdefiniowana dla grup, dla których trudno przejść z jednej klasy do drugiej. Wszystkie powyższe aspekty omówimy dla klasy społecznej, której istnienie wynika z zasady zupełności: każdy człowiek należy do pewnej klasy. Po wydzieleniu klasy robotniczej, chłopskiej i drobnomieszczańskiej (samodzielnie pracujący kupcy, rzemieślnicy i inteligenci), w klasycznym społeczeństwie formacji socjalistycznej pozostają ludzie, których zaliczymy do klasy „dyrektoriat”.

Klasa dyrektoriat jest wewnętrznie zróżnicowana: obejmuje dyrektorów przedsiębiorstw i spółdzielni oraz przedstawicieli centralnych urzędów państwowych i gospodarczych (dyrektorów zjednoczeń i ministerstw), etatowych funkcjonariuszy partyjnych szczebla centralnego i w instancjach terenowych. Określenie dolnego szczebla, który miałby być zaliczony do tej klasy, jest trudne, ale zasadniczo można je powiązać z pojęciem nomenklatury. Przez nomenklaturę rozumiemy zasadę partyjnej rekomendacji na kierownicze stanowiska we wszystkich przedsiębiorstwach, spółdzielniach i instytucjach w kraju. Oznacza to, że klasa dyrektoriat powiększa się przez kooptację. Nie istnieje zaś możliwość awansu wbrew woli przedstawicieli tejże klasy, co stanowi różnicę w porównaniu do formacji kapitalistycznej. Tam rzemieślnik, który miał talent i szczęście, mógł zostać właścicielem fabryki, a tym samym awansować w hierarchii społecznej. Dyrektoriat jest klasą zamkniętą. Awans do tej klasy wymagał od kandydata wyrzeczenia się nie tylko własnych poglądów, ale również religii. W Polsce powojennej doszedł do tego problem akceptacji przywództwa politycznego Związku Radzieckiego, który nie był atrakcyjny kulturowo dla Polaków (podobnie jak Rosja carska) oraz problem pozytywnego ustosunkowania się do utraty dużej części kraju nie rekompensowany uzyskaniem Ziem Odzyskanych. Aspirujący do klasy dyrektoriat musiał publicznie zadeklarować swoje poglądy poprzez wstąpienie do partii komunistycznej. Ograniczenie możliwości awansu społecznego dla członków partii, jakkolwiek w Polsce niezbyt konsekwentnie przestrzegane, było obowiązującą zasadą w całym obozie socjalistycznym.

Dyrektoriat w Polsce był młody, w zasadzie do samego końca władzę w nim sprawowali ludzie, którzy weszli do klasy w chwili jej powstania. W młodości związali się z partią komunistyczną, wojnę przeżyli w ZSRR (wyjątkiem był Edward Gierek), uzyskując praktyczną znajomość funkcjonowania państwa radzieckiego, w Polsce wiernie przestrzegali linii partii niezależnie od kolejnych zmian kursu. Natomiast problem odtwarzania się (reprodukcji) klasy pojawił się w Związku Radzieckim. Zasadniczo przynależność do klasy była dziedziczona. Co zabawniejsze, w państwie komunistycznym realizowano zasadę dziedziczenia zarówno poprzez znajomości, jak i pieniądze. Osoby z nomenklatury otrzymywały pieniądze (pajok) poza oficjalnym wynagrodzeniem. Wykorzystywały je na konsumpcję oraz łapówki w celu uzyskania stanowiska dla dzieci. Ograniczenie możliwości awansu na stanowiska dyrektorskie prawie tylko dla osób bez charakteru lub dla osób będących w klasie dyrektoriat w drugim pokoleniu było jednym z powodów złego zarządzania w przemyśle. W tym sensie zasady ustanowione przez partię chroniły klasę, lecz były szkodliwe dla kraju jako całości. Był to konflikt nie do rozwiązania, związany integralnie ze sposobem funkcjonowania klasy dyrektoriat.

Pierwszym celem klasy dyrektoriat było zdobycie i utrzymanie władzy. We wszystkich krajach satelickich obozu socjalistycznego odbyło się to drogą zbrojną. W Polsce, wobec znacznej przewagi Armii Radzieckiej nad zbrojnym podziemiem, walka była krótka i ograniczona. Równolegle do walki zbrojnej odbywała się walka klasowa. Jej zasady były sformułowane na przełomie XIX i XX wieku i jawnie opublikowane między innymi przez Różę Luksemburg. Polegała ona celowym zantagonizowaniu klas przeciw sobie, aby zwiększyć liczbę sojuszników. Zasadniczo plan polegał na przeciwstawieniu robotników kapitalistom, a chłopów obszarnikom. Robotnikom obiecywano fabryki, a chłopom ziemię. Jednak ani robotnicy nie otrzymali kontroli nad wartością dodaną, ani chłopi nie mogli zatrzymać ziemi na dłużej niż kilka lat, aż do likwidacji klasy kapitalistycznej. Kraj posiadający na początku XX wieku nadwyżki żywności przechodził kolejne klęski głodu, gdyż dyrektoriat pragnął kontroli wartości dodanej w rolnictwie bardziej, niż dobrobytu własnych obywateli. Schemat walki klasowej powtórzył się we wszystkich krajach obozu socjalistycznego z dwoma wyjątkami: Rosji Radzieckiej, gdzie pierwotnie władzę uzyskali przedstawiciele klasy robotniczej i gdzie dyrektoriat powstał później oraz Polski, gdzie dopuszczono do prywatnej własności środków produkcji w rolnictwie. Zdobycie władzy opierało się na oszustwie od samego początku i było sprzeczne z katolicką nauką społeczną, która zakłada współpracę klas społecznych podobnie do organów żywego organizmu.

Po zdobyciu władzy dyrektoriat przeprowadził szereg akcji, takich jak likwidacja analfabetyzmu, elektryfikacja wsi czy uprzemysłowienie kraju. Tempo rozwoju gospodarczego wzrosło, między innymi dzięki akumulacji pierwotnej i likwidacji bezrobocia. Dało to zbiorowy awans robotnikom i częściowo chłopom; awans cywilizacyjny i klasowy jednocześnie. W tym sensie mógł to być etap pośredni pomiędzy przechodzeniem od formacji kapitalistycznej do socjalistycznej w krajach, w których proletariat stanowił mniejszość. Niestety, tak się nie stało. Apetyt na władzę rósł w miarę posiadanych uprawnień. Dyrektoriat zapragnął ograniczyć mobilność między klasami społecznymi i zwiększyć korzyści materialne wynikające z faktu przynależenia do klasy. Stąd teza o zaostrzeniu się walki klasowej w miarę budowy socjalizmu. Nie była to fałszywa teza mająca usprawiedliwić terror. Było to potwierdzenie faktu nasilania się walki klasowej pomiędzy dyrektoriatem a klasą robotniczą i inteligencją pracującą. Walka klasowa wzmogła się równocześnie z wystąpieniem negatywnych skutków sposobu uzyskiwania władzy przez Józefa Stalina nad aparatem partyjnym. W Polsce terror był słaby. Złożyło się na to kilka przyczyn:

- stosunkowo liczna partia komunistyczna i socjalistyczna przed wojną, którą trudno było spacyfikować;

- wielkość kraju, którego opanowanie przez doradców radzieckich było trudniejsze;

- zachowawcza rola religii, która nadawała sens moralny oporowi społecznemu;

- ambicja lokalnego aparatu partyjnego, który starał się zachować autonomię kraju, w tym Bolesława Bieruta, który w dobrze pojętym własnym interesie ochraniał Władysława Gomułkę przed Stalinem.

Śmierć Józefa Stalina, najprawdopodobniej przyspieszona wskutek nieudzielenia mu pomocy lekarskiej, była przejawem zwycięstwa klasy nad jednostką, nawet nad swoim twórcą. Dyrektoriat pragnął korzystać z dobrodziejstw swojej pozycji, a nie nieustannie walczyć o jej potwierdzenie. Klasyczny okres panowania dyrektoriatu w ZSRR rozpoczął się w dniu przejęcia władzy przez Leonida Breżniewa. Był posłusznym funkcjonariuszem klasy - w przeciwieństwie do Nikity Chruszczowa, samodzielnego i ambitnego polityka.

Wielkim szczęściem dla Polski był powrót do władzy Władysława Gomułki. Korzystając z poparcia społecznego, rozmontował na wiele lat aparat terroru. Równocześnie chciał i potrafił zwalczać przejawy korupcji i umacniania się dyrektoriatu. Na swoje i Polaków nieszczęście nie doceniał czynnika nowoczesności w przemyśle ani ekonomii w zarządzaniu. Nigdy, w historii żadnego kraju socjalistycznego, przemysł nie był zarządzany na podobieństwo wielkiego koncernu kapitalistycznego. W miejsce rachunku ekonomicznego posługiwano się planem rzeczowym, który choćby był najlepiej skonstruowany, blokował przekazywanie sprzężenia zwrotnego od rynku do organów stanowiących plan, a także inicjatywę na wszystkich niższych szczeblach. Przy wyborze celów i środków planu gospodarczego niestety często decydowały nie względy merytoryczne, a siła nacisku przedstawicieli poszczególnych branż gospodarki. To był zasadniczy antagonizm pomiędzy celami dyrektoriatu a resztą społeczeństwa, głównie klasy robotniczej. Rozwój przemysłu był nakierowany na rozwój władzy poszczególnych koterii wewnątrz dyrektoriatu, a nie na wzrost stopy życiowej społeczeństwa. Przewaga rozwoju przemysłu środków produkcji nad przemysłem dóbr konsumpcyjnych była oczywista, lecz nie do przezwyciężenia w ramach formacji realnego socjalizmu aż do samego końca jej trwania. Niezależnie od dobrej czy złej woli Władysława Gomułki nowe zasady ekonomiczne w zarządzaniu przemysłem nie mogły zostać wprowadzone w życie. Wprowadzenie naukowych, choćby niedoskonałych, kryteriów do zarządzania ograniczały kontrolę dysponowania wartości dodatkowej przez członków dyrektoriatu. Stanowiłoby to wręcz zamach na istnienie dyrektoriatu, umożliwiając kontrolę inteligencji technicznej.

Na dwa tygodnie przed planowaną datą wprowadzenia nowych zasad gospodarowania, nie bez błędów samego Władysława Gomułki, do władzy doszedł Edward Gierek. Był to jednak wyłącznie wypróbowany funkcjonariusz dyrektoriatu. Swoją władzę w aparacie partyjnym rozpoczął od rozszerzania kręgu uprawnionych do dodatkowej konsumpcji. Osobiście, podczas pobytu w Krakowie, gdzie I sekretarz KW Józef Klasa zabronił budowania dacz w Myślenicach swoim podwładnym, zapytał: ,,czy wy, w Krakowie, budujecie inny socjalizm niż my, w Warszawie?” W przemyśle swoją władzę rozszerzył poprzez celowe dopuszczenie do korupcji przy zawieraniu kontraktów z inwestorami zagranicznymi. Niestety, każdy dolar łapówki wręczany członkowi dyrektoriatowi był równoważony podniesieniem ceny o kilka dolarów przez zachodniego kapitalistę. Plan rzeczowy zastąpiono „planem otwartym”, czego negatywnym skutkiem bywało zbudowanie fabryk, których surowce w całości importowano.

Oczywiste rozkradanie wspólnego majątku musiało nasilić walkę klasową. Krach braku koncepcji gospodarczej, ujawniony w 1976 roku, zaowocował powstaniem organizacji robotniczych. W odpowiedzi na to dyrektoriat rozpoczął wprowadzanie nowej strategii podporządkowania sobie klasy robotniczej. Zasada ta, rozwijana już do końca czasu trwania formacji realnego socjalizmu, sprowadzała się do hasła „wszyscy jesteśmy dyrektoriatem” i została skopiowana z metod wypracowanych w ZSRR. Polegała ona na stopniowym, od góry do dołu, dopuszczeniu do pasożytnictwa na gospodarce narodowej. W przypadku dyrektorów szczebla centralnego oznaczało to prawo do udzielania koncesji na różne deficytowe towary, tak przemysłowe, jak i konsumpcyjne. W przypadku dyrektorów szczebla zakładowego oznaczało to między innymi talony, dla robotników było to prawo do wykonywania fuch sprzętem zakładowym i często w godzinach pracy. Tylko celowe zdemoralizowanie klasy robotniczej mogło zablokować chęć zwalczania dyrektoriatu. Problemem miało się stać nie zwalczanie patologii i wprowadzenie naukowych zasad zarządzania, tylko zwiększenie własnego udziału w szarym sektorze gospodarki. Efekt ten łatwiej było uzyskać w budownictwie, usługach i wśród inteligencji pracującej. Dlatego też płace w wielkich zakładach przemysłowych faktycznie malały w porównaniu do innych branż gospodarki.

Powstanie NSZZ Solidarność było jeszcze kontynuacją walki robotników z dyrektoriatem. Jednak powszechna świadomość zasad funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej, przy zachowaniu w części prywatnych środków produkcji a także w sytuacji braku rzeczywistej realizacji haseł socjalistycznych nadało temu kierunek niejawnie kapitalistyczny. Stąd też wyraźne dystansowanie się od próby opanowania gospodarki przez samorząd pracowniczy. Ofensywa propagandowa zmusiła partię do zaplanowania wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania. Samo złamanie władzy dyrektoriatu było możliwe tylko z użyciem siły. NSZZ Solidarność parła do siłowej konfrontacji, mając nadzieję na uniknięcie interwencji wojska, lecz zupełnie przeliczyła się z siłami.

Nie wiem, jaki mielibyśmy ustrój w razie zwycięstwa Solidarności - może robotniczy, może kapitalistyczny. Ale wiem, że Wojciech Jaruzelski wytargował od ZSRR tylko tyle, że dyrektoriat walkę z robotnikami przeprowadził za pomocą Ludowego Wojska Polskiego. Tylko tyle i aż tyle. Stan wojenny złamał NSZZ Solidarność i uniemożliwił klasie robotniczej prowadzenie poważnej walki z dyrektoriatem na kilka lat. Bezpośrednio po ogłoszeniu stanu wojennego wprowadzono reformę gospodarczą, opartą na surowej kontroli płac, poprzedniczkę reformy Leszka Balcerowicza. Trwała ona od 1 lutego do lata 1982 roku, kiedy to nieoczekiwanie i bez uzasadnienia ekonomicznego podwyższono płace. Dyrektoriat motywował to linią obrony przed strajkami, choć tak naprawdę chodziło o powrót do rynku popytu, który stanowił gwarancję wpływów przez koncesję i talony. Wojciech Jaruzelski nie mógł ani nie chciał walczyć jednocześnie z robotniczą Solidarnością i dyrektoriatem, gdyż poniósłby klęskę osobistą. Nie wiadomo, czy zdawał sobie nawet sprawę z istoty sytuacji klasowej w Polsce. Przejęcie funkcji wicepremiera przez Zbigniewa Messnera w 1983 roku stanowiło koniec prób reformowania gospodarki, niezależnie od akcji propagandowych zatytułowanych „Reforma gospodarcza”. Właściwie to z trzech S (samodzielność, samofinansowanie i samorządność) lekko zaznaczył się tylko element samorządności. Dopiero po kilku latach dyrektoriat zdołał zmienić Ustawę o Samorządzie Załogi i uszczuplić jego uprawnienia. Cały czas trwał nacisk partii na bezpośrednią i pośrednią kontrolę nad samorządami. W dużej części zakładów samorządy włączyły się do bieżącego zarządzania. Oznaczało to zgodę na codzienną praktykę sposobu zarządzania w gospodarce, na warunkach określonych przez cele dyrektoriatu. Niezależnie od walki o władzę pomiędzy dyrektorem przedsiębiorstwa a samorządem, ten ostatni stawał się elementem klasy dyrektoriat. Interes grupowy członków samorządu silniej wyznaczał cele samorządów pracowniczych niźli interes klasy robotniczej jako całości.

Tak źle zarządzana i rozkradana, choć może w mniejszym stopniu niż w poprzedniej dekadzie, gospodarka dryfowała od kryzysu gospodarczego z 1981 roku do kryzysu w 1989 roku. Polski przemysł, ze wszystkich krajów obozu socjalistycznego, rozwijał się najwolniej. Podobne procesy wystąpiły w innych krajach obozu. Brak było postępu naukowo - technicznego. Rozwój przemysłu spowolnił, należało tylko oczekiwać na ziszczenie się tezy Karola Marksa, że o wyższości jednej formacji społecznej nad drugą zadecyduje społeczna wydajność pracy.

Zmiany mogły zostać zapoczątkowane jedynie w Związku Radzieckim. W zmianie sposobu funkcjonowania ustroju zainteresowane mogły być wszystkie grupy poza dyrektoriatem. Jednakże tylko kręgi związane ze służbą bezpieczeństwa, czyli KGB, miały pomysł i realną siłę na dokonanie zmian. Dyrektoriat można było pokonać wyłącznie siłą, przez powrót do komunizmu wojennego. Oczywiście tak radykalne zmiany nie były możliwe, chodziło o częściowe zwiększenie wpływów. Pośrednio mogło to oznaczać zwiększenie roli klasy robotniczej w społeczeństwie. Dlatego zmiany ustrojowe rozpoczęto od rozbudzenia aktywności robotników. Otwarto zablokowane dotychczas kanały informacyjne wewnątrz kraju zarówno z zewnątrz, jak i na zewnątrz. Stopniowo ukazano faktyczną sytuację gospodarczą kraju. Skutecznie eliminowano rytuał ideologiczny z praktyki państwowej. Ograniczono konsumpcję alkoholu. Klasa robotnicza miała być siłą napędową zmiany ustroju. Oczywiście dyrektoriat wypracował, być może nieświadomie, linię obrony. Polegała ona na skierowaniu niechęci robotników do samego ustroju socjalistycznego. Kilku ideologów zaproponowało likwidację uspołecznienia środków produkcji i powrót do formacji kapitalistycznej. Celem dyrektoriatu było potwierdzenie kontroli wartości dodatkowej poprzez uzyskanie prawa do środków produkcji. Nie było to możliwe do realizacji podczas sprawowania władzy przez Michała Gorbaczowa, który autentycznie dążył do poprawy życia robotników w ramach formacji socjalistycznej. Oprócz kontroli służby bezpieczeństwa cieszył się on autentycznym poparciem społecznym w ZSRR i krajach satelickich, a także w krajach kapitalistycznych. Dlatego wykorzystano chwilowe zachwianie się jego władzy podczas puczu i dokonano, jak się wtedy wydawało, przewrotu pałacowego. Nowy prezydent, Borys Jelcyn, skierował jednak Rosję i inne kraje republikańskie na drogę restauracji formacji kapitalistycznej. Przeprowadzone uwłaszczenie celowo przekazało pełnię władzy nad środkami produkcji w ręce dyrektoriatu. Oczywiście pewne przetasowania w kręgach władzy nastąpiły, ale klasa jako całość władzę utrzymała.

Równolegle ze zmianami w ZSRR przekazano do krajów satelickich (jeszcze kanałami partii komunistycznej) rozkaz realizacji podobnych zmian. Pierwszym krajem, gdzie formalnie partia komunistyczna oddała władzę, były Węgry. Później przyszła kolej na Polskę. Zezwolono na rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu, z czym zwlekano już rok. Przeprowadzone wybory miały oddać część władzy przedstawicielom opozycji. Jednak gwałtowność zmian zaskoczyła partię komunistyczną w Polsce. Całkowite poparcie społeczne dla opozycji umożliwiło konstrukcję formacji kapitalistycznej bez zawłaszczenia środków produkcji przez dyrektoriat. Klasa ta okazała się za słaba na uzyskanie wpływu na gospodarkę. Nawet sojusz taktyczny dyrekcji przedsiębiorstw państwowych z samorządami pracowniczymi nie pomógł. Kilku przedstawicieli partii komunistycznej rozpoczęło działalność gospodarczą, ale były to jednostki, nie zaś klasa. Nastąpiła stopniowa, acz praktycznie całkowita wymiana osób na stanowiskach gospodarczych i państwowych.

1986, 2000

Redagowała:

Rozalia Małolepsza

Grafika:

http://www.bluffton.edu

Losowe Artykuły

felietony

polityczno-filozoficzne

polityczno-filozoficzne

mikropolityka